Bibliographic Information

Sourate 111 - Coran 12-21. Traductions du Coran en Europe, XIIe-XXIe siècles - Sourate s111

Original Source

Witness List

 • Witness caire:
 • Witness hamidullah:
 • Witness blachere:
 • Witness arberry:
 • Witness pickthall:
 • Witness sale:
 • Witness postnikov:
 • Witness marracci:
 • Witness duryer:
 • Witness arrivabene:
 • Witness bibliander:
 • Witness jalalayn:

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
 • Structuration des données (TEI) Paul Gaillardon, Maud Ingarao (Pôle HN IHRIM)
Publication Details:

Published by IHRIM.

Lyon

Licence

Encoding Principles

À faire.

←|→
Cairo Edition, 1924Context
X
سورة المسد
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
1
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
2
مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
3
سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
4
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
5
فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ
←|→
Revised Hamidullah, 2000Context
X
Les fibres (Al-Masad)
1
Que périssent les deux mains d’Abû-Lahab et que lui-même périsse.
2
Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu’il a acquis.
3
Il sera brûlé dans un Feu plein de flammes,
4
de même sa femme, la porteuse de bois,
5
à son cou, une corde de fibres.
←|→
Blachère, 1957Context
X
Sourate CXI.
La Corde.
(Al-Masad.)
Translator's introductory remarks
Titre tiré du vt. 5. Autre intitulé : tabbat yadâ « ont péri les mains », tiré du vt. 1.
Certaines données traditionnelles font de cette sourate une révélation mekkoise et le premier vt. est alors une malédiction dont l’effet n’interviendra que plus tard. Barth, au contraire, en se fondant sur l’examen grammatical du texte estime que cette révélation est du début de la période médinoise ou postérieure à la mort d’Aboû-Lahab, oncle de Mahomet, survenue vers 624 de J.-C.
Au nom d’Allah, le Bienfaiteur miséricordieux.
1
Les mains d’Aboû-Lahab ont péri ! Il a péri !
2
Ses troupeaux et sa fortune ne lui ont servi à rien.
3
Il sera exposé à un feu ardent,
4
tandis que sa femme, portant du bois,
5
aura au cou une corde de fibres.
←|→
Arberry, 1955Context
X
Perish
In the Name of God, the Merciful, the Compassionate
1
Perish the hands of Abu Lahab, and perish he!
2
His wealth avails him not, neither what he has earned;
3
he shall roast at a flaming fire
4
and his wife, the carrier of the firewood,
5
upon her neck a rope of palm-fibre.
←|→
Pitckthall, 1930Context
X
Palm Fibre
Revealed at Mecca
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
1
The power of Abu Lahab will perish, and he will perish.
2
His wealth and gains will not exempt him.
3
He will be plunged in flaming Fire,
4
And his wife, the wood-carrier,
5
Will have upon her neck a halter of palm-fibre.
←|→
Sale, 1734Context
X
CHAP. CXI.
Intitled, Abu Laheb; revealed at Mecca.
In the name of the most merciful God.
1
THE hands of Abu Laheb shall perish
a
Note [original edition] : The hand of Abu Laheb shall perish;] Abu Laheb was the surname of Abd’al Uzza, one of the sons of Abd’almotalleb, and uncle to Mohammed. He was a most bitter enemy to his nephew, and opposed the establishment of his new religion to the utmost of his power. When that prophet, in obedience to the command he had received to admonish his near relations 1, had called them together, and told them he was a warner sent unto them before a grievous chastisement, Abu Laheb cried out, Mayest thou perish! Hast thou called us together for this? and took up a stone to cast at him. Whereupon this passage was revealed2.
By the hands of Abu Laheb some commentators, by a synecdoche, understand his person; others, by a metonymy, his affairs in general, they being transacted with those members; or his hopes in this world, and the next.
 • 1 See the Prelim. Disc. §. II. p. 43.
 • 2 Al Beidawi, Jallal. &c.
, and he shall perish
b
Note [original edition] : And he shall perish;] He died of grief and vexation at the defeat his friends had received at Bedr, surviving that misfortune but 7 days1. They add, that his corpse was left aboveground three days, till it stank, and then some negro’s were hired to bury him 2.
 • 1 Abulf. vit. Moh. p. 57.
 • 2 Al Beidawi.
.
Facsimile Image Placeholder
2
His riches shall not profit him, neither that which he hath gained
a
Note [original edition] : His riches shall not profit him;] And accordingly his great possessions, and the rank and esteem in which he lived at Mecca, were of no service to him, nor could protect him against the vengeance of God. Al Beidawi mentions also the loss of his son Otba, who was torn to pieces by a lion in the way to Syria, tho’ surrounded by the whole caravan.
  .
  3
  He shall go down to be burned into flaming fire
  b
  Note [original edition] : Flaming fire;] Arab . nâr dhât laheb; alluding to the surname of Abu Laheb, which signifies the father of flames.
   ;
   4
   and his wife also
   c
   Note [original edition] : His wife;] Her name was Omm Jemîl: she was the daughter of Harb, and sister of Abu Sofiân.
    , bearing wood
    d
    Note [original edition] : Bearing wood;] For fewel in hell; because she fomented the hatred which her husband bore to Mohammed; or, bearing a bundle of thorns and brambles, because she carried such, and strewed them by night in the prophet’s way3.
    • 3 Idem, Jallal.
    ,
    5
    having on her neck a cord of twisted fibres of a palm-tree.
    ←|→
    Postnikov ?, 1716Context
    X
    ГЛАВА О ВЕРЕВКЕ ВАИЕВОИ,
    СОДЕРЖИТ ОДИННАТЦАТЬ СТИХОВ ПИСАННЫХ В МЕККЕ.
    Во имя бога щедраго, и милостиваго.
    1
    Алгеб потеря руку, бог мучи его,
    2
    богатство не спасе его,
    3
    он будет горети с женою своею в пламени вечном,
    4
    и будет носить дрова на рамех своих
    5
    связаные веревкою от ваии.
    ←|→
    Marracci, 1698Context
    X

    SURA CXI.
    ABU-LAHEB.
    MECCANA :
    COMMATUM QUINQUE.
    1
    1.  Perierunt manus Abu-laheb : & periit ipsemet.
    2
    2.  Non profuerunt ei divitiæ ejus, & id, quod acquisivit.
    3
    3.  Descendet comburendus in ignem habentem flammam.
    4
    4.  Et descendet cum eo, uxor ejus gestans lignum.
    5
    5.  In collo ejus (idest Uxoris ) erit funis contextus ex fibris caudicis palmæ contortis.
    Note [original edition] : NOTÆ.
    Quatuor huic Suræ inscriptiones præpositas reperio : Prima est تبت  : Perierunt. Secunda ابي لهب Abi-laheb, seu Abu-laheb in casu recto : & utraque est desumpta ex primo versu. Tertia لهب, Flamma, quæ est in tertio versu. Quarta مسد, Fibræ contortæ caudicis palmæ, in quinto versu. Pręmium Lectori promittit ipse Mahumetus his verbis : من قراء سورة ابي لهب رجوت ان لا يجمع الله بينه وبين ابي لهب في دار واحدة Qui legerit hanc Suram ; spero, quòd Deus non uniet illum cum Abu-laheb in eadem domo.
    I.  Perierunt manus Abu-laheb. ] Occasionem dedit huic Suræ id, quod sequitur ex Gelal : لما دعا ص عمه وقال انّي نذير لكم بين يديّ عذاب شديد قال له عمّه ابو لهب تبَّا لك ألهذا دعوتنا ونزل تبت يدا ابي لهب اى جملته وغبّر عنها باليدين تصف مجازا لان اكثر الافعال تزاول بهما Cùm convocasset Mahumetus populum, dixit eis : Ego comminor vobis magnam pœnam, quam video vobis instare. Quod, cùm audisset Abu-laheb patruus ejus, dixit ei : Dii te perdant : propter hoc ergo advocasti nos ? Tunc revelata fuit Mahumeto hæc Suræ : Perierunt manus Abu-laheb. Posuit autem manus per figuram, pro omnibus rebus ejus : quia manibus omnia fiunt, ac pertractantur.
    IV.  Et Uxor ejus. ] Vocabatur hæc ام جميل , Ommogemil, idest mater pulchri : quemadmodùm Maritus ejus ابو لهب , Abu-laheb, idest Pater flammæ  : quæ videntur potiùs fuisse cognomina, quàm nomina propria. Affirmat autem, hanc cum marito in Gehennam descensuram oneratam ligno, vel sarcina lignorum : quia, ut ait Gelal : تلقى الشوك والسعدان في طريق النبي ص Ponebat in via, per quam transiturus erat Mahumetus, ligna spinosa, & sentiensa  : ut nimirùm incideret pedibus in illa, & vel caderet, vel pungeretur.
     R
     Note [original edition] : REFUTATIONES.
     I. Tota hæc Sura Satyra mera est felle scatens, ac veneno contra Abu-laheb, & Uxorem ejus Ommogemil. Hinc agnosci potest, quàm impius, & vindictę cupidus fuerit Mahumetus, qui Patruum suum, & Amitam suam ob levissimas, vel saltem non ita graves injurias acceptas, tàm graviter dilaceret, neque tantummodò temporalia illis damna cum bonorum omnium jactura, sed etiam æternas Gehennæ pœnas imprecetur. Hoc certè Christus neque docuit, neque fecit : immò & pro inimicis orandum, illisque benefaciendum docuit, & pro illis ipsis, à quibus atrocissimas pęnas, & mortem patiebatur, oravit : eorumque culpam apud Patrem excusavit. Vide, quàm longè distet Mahumetus à Christo, & ab Euangelio Alcoranus.
      ←|→
      Du Ryer, 1647Context
      X
      LE CHAPITRE DE LA CORDE
      de Palmier, contenant unze versets,
      escrit à la Meque.
      Gelaldin intitule ce Chapitre, le chapitre de la Perte.
      AU nom de Dieu clement & misericordieux.
      1
      Ablheb a perdu la main, Dieu l’a chastié,
      2
      ses richesses ne le sauveront pas,
      3
      il bruslera dans les flammes eternelles
      4
      avec sa femme, qui porte le bois
      5
      sur son col lié d’une corde de palmier
      Note [original edition] : La femme de Ablheb jetta des espines au chemin de Mahomet par mespris. Voy le Bedaoï.
       .
       ←|→
       Arrivabene, 1547Context
       X
       In nome di Dio misericordioso, e Pio. CAPITOLO XCIII.
       1
       Note [original edition] : Grave sentenza sopra Amilcar forse suo nimico.
       • [B]
       AD AMILCAR
       Note [Qur’ān 12-21, MB] :
       Dans le texte de Bibliander, il n’est pas question d’« Amilcar », mais d’ « Auileah ». Dans les notes conclusives de l’édition de 1543, cependant, apparaît la forme « Amilcas » qui a probablement suscité la variante adoptée par le traducteur italien.
        2
        non giovo niente la pecunia,
        1
        perche s’occise da se,
        3
        e sara messo nel fuoco,
        4
        nel qual e la sua donna
        5
        legata con catene il collo,
        4
        portera le legne.
        ←|→
        Bibliander, 1550Context
        X
        AZOARA CXXI.
        In n. etc.
        2
        Nihil unquam sua pecunia siue lucrum profuit
        1
        Auileah, quando sua
        manus
        Correction of : manns
        perdita sit,
        3
        ignemque tandem feruentem inibit,
        4
        quo sua mulier
        5
        collum fune cathenisue ligata,
        4
        lignum afferet.
        Note [original edition] : Grauis sententia prophetae de aemulo.
         ←|→
         Al-Ǧalālayn, 1465-6Context
         X
         سورة المسد
         1
         لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه وقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال عمه أبو لهب: تبًا لك ألهذا دعوتنا، نزل «تبت» خسرت «يدا أبي لهب» أي جملته وعبر عنها باليدين مجازًا لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، وهذه الجملة دعاء «وتبَّ» خسر هو، وهذه خبر كقولهم: أهلكه الله وقد هلك، ولما خوَّفه النبي بالعذاب، فقال: إن كان ابن أخي حقاً فإني أفتدي منه بمالي وولدي نزل: «ما أغنى عنه ماله وما كسب».
         2
         «ما أَغنى عنه ماله وما كسب» أي وكسبه، أي ولده ما أغنى بمعنى يغني.
         3
         «سيصلى ناراً ذات لهب» أي تلهب وتوقد فهي مآل تكنيته لتلهب وجهه إشراقاً وحمرة.
         4
         «وامرأته» عطف على ضمير يصلى سوغه الفصل بالمفعول وصفته وهي أم جميل «حمالة» بالرفع والنصب «الحطب» الشوك والسعدان تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم.
         5
         «في جيدها» عنقها «حبل من مسد» أي ليف وهذه الجملة حال من حمالة الحطب الذي هو نعت لامرأته أو خبر مبتدأ مقدر.
         Reset alignment