Bibliographic Information

Sourate 110 - Coran 12-21. Traductions du Coran en Europe, XIIe-XXIe siècles - Sourate s110

Original Source

Witness List

 • Witness caire:
 • Witness hamidullah:
 • Witness blachere:
 • Witness arberry:
 • Witness pickthall:
 • Witness sale:
 • Witness postnikov:
 • Witness marracci:
 • Witness duryer:
 • Witness arrivabene:
 • Witness bibliander:
 • Witness jalalayn:

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
 • Structuration des données (TEI) Paul Gaillardon, Maud Ingarao (Pôle HN IHRIM)
Publication Details:

Published by IHRIM.

Lyon

Licence

Encoding Principles

À faire.

←|→
Cairo Edition, 1924Context
X
سورة النصر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
1
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
2
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
3
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
←|→
Revised Hamidullah, 2000Context
X
Les secours (An-Nasr)
1
Lorsque vient le secours d’Allah ainsi que la victoire,
2
et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d’Allah,
3
alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore Son pardon. Car c’est Lui le grand Accueillant au repentir.
←|→
Blachère, 1957Context
X
Sourate CX.
Le Secours [victorieux].
(An-Naṣr.)
Translator's introductory remarks
Titre tiré du vt. 1.
Comme cette révélation, du fait de sa brièveté, se trouve placée, dans la Vulgate, entre des sourates de la première période mekkoise, quelques données posent qu’elle est aussi de cette époque ; on la considère alors comme une prédiction. Cette opinion est néanmoins la moins favorablement reçue par l’exégèse qui voit généralement, dans le présent texte, une déclaration faite à la prise de la Mekke, en 630, ou lors du Pèlerinage d’Adieu, en février 632. Ces interprétations sont toutefois fort sujettes à caution.
Au nom d’Allah, le Bienfaiteur miséricordieux.
1
Quand le secours d’Allah viendra à toi, ainsi que le succès,
2
quand tu verras les Hommes entrer dans la Religion d’Allah, par flots, glorifie la louange de ton Seigneur et demande-Lui pardon ! En vérité, Il est le Révocateur.
←|→
Arberry, 1955Context
X
Help
In the Name of God, the Merciful, the Compassionate
1
When comes the help of God, and victory,
2
and thou seest men entering God’s religion in throngs,
3
then proclaim the praise of thy Lord, and seek His forgiveness; for He turns again unto men."
←|→
Pitckthall, 1930Context
X
Succour
Revealed at Al-Madînah
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
1
When Allah’s succour and the triumph cometh"
2
And thou seest mankind entering the religion of Allah in troops,
3
Then hymn the praises of thy Lord, and seek forgiveness of Him. Lo! He is ever ready to show mercy.
←|→
Sale, 1734Context
X
CHAP. CX.
Intitled, Assistance; revealed at Mecca.
In the name of the most merciful God.
1
WHEN the assistance of God shall come, and the victory
a
Note [original edition] : When the assistance of God shall come, and the victory;] i.e. When God shall cause thee to prevail over thy enemies, and thou shalt take the city of Mecca.
  ;
  2
  and thou shalt see the people enter into the religion of God by troops
  b
  Note [original edition] : And thou shalt see the people enter into the religion of God by troops;] Which happened in the ninth year of the Hejra, when, Mohammed having made himself master of Mecca, and obliged the Koreish to submit to him, the rest of the Arabs came in to him in great numbers, and professed Islam 1.
  • 1 See the Prelim. Disc. §. II. p. 55.
  :
  3
  celebrate the praise of thy Lord, and ask pardon of him
  c
  Note [original edition] : Celebrate the praise of thy Lord, &c.] Most of the commentators agree this chapter to have been revealed before the taking of Mecca, and suppose it gave Mohammed warning of his death; for they say that when he read it al Abbâs wept, and being asked by the prophet what was the reason of his weeping, answered, Because it biddeth thee to prepare for death; to which Mohammed replied, It is as thou sayest 2. And hence, adds Jallalo’ddin, after the revelation of this chapter the prophet was more frequent in praising and asking pardon of God, because he thereby knew that his end approached; for Mecca was taken in the eighth year of the Hejra, and he died in the beginning of the 10th.3
  • 2 Al Beidawi.
  • 3
  ; for he is inclined to forgive.
  ←|→
  Postnikov ?, 1716Context
  X
  ГЛАВА О ЗАЩИЩЕНИИ,
  СОДЕРЖИТ ЧЕТЫРЕ СТИХА ПИСАННЫЕ В МЕККЕ.
  Во имя бога щедраго и милостиваго.
  2
  Многии народ восприимает закон божии,
  1
  егда он защищает правоверных и егда дает им победу.
  3
  Превозносите имя его и просите у него прощения, он есть премилосердыи.
  ←|→
  Marracci, 1698Context
  X

  SURA CX.
  AUXILIUM.
  MEDINENSIS :
  COMMATUM TRIUM.
  1
  1.  Cum venerit auxilium Dei, & victoria.
  2
  2.  Et videris homines, dùm ingredienter in religionem Dei turmatim.
  3
  3.  Celebra laudem Domini tui, & veniam precare ab eo, quia ipse est propitiabilis.
  Note [original edition] : NOTÆ.
  Communis epigraphe est النصر , Auxilium. Aliqui inscribunt الفتح , Victoria, confundentes cum Sura 48. Alii اذا حاء, Cùm venerit. Omnia ex primo versiculo. Meccanam quidam censent Suram : sed Authores meliores faciunt Medinensem : & quidem jure : nam ex ipsa Sura patet, Mahumetum eo tempore non fuisse Meccæ, cujus expugnationem brevi futuram fingit sibi à Deo promitti. Ex vita etiam Mahumeti habemus, illum, quandò hanc Suram accepit, Meccam commoratum fuisse. De pręmio Lectoris hæc Zamchascerius : من قراء سورة اذا جاء نصر الله اعطى من الاجر كمن صهد مع محمد فتح مكة Qui legerit Suram, Cùm venerit auxilium Dei ; habebit mercedem illius, qui præsens fuit cum Mahumeto expugnationi Meccæ.
  I.  Victoria. ] Conveniunt plerique, quantum vidi, esse hìc promissionem victoriæ Mahumeti contra Meccanos, ob quam plures timore perterriti, superstitionem illius inviti amplexi sunt.
  III.  Celebra laudem. ] Gelal : وكان ص بعد نزول هذه السورة يكثر من قول سبحان الله وبحمده واستغفر الله ويتوب اليه وعلم بها انّه قد اقترب اجله . وكان فتح مكة في رمضان سنة ثمان وتوفي ص في ربيع الاول سنة عشر Erat Mahumetus post revelationem hujus Suræ frequentior in laudando Deum : & petebat veniam ab eo, convertebatque se ad eum. Cognovit enim per hanc, appropinquare finem vitæ suæ. Nam Mecca expugnata fuit anno octavo Hegiræ in Mense Romadan : ipse verò occubuit in Menso primo Verno Anni decimi.
   R
   Note [original edition] : REFUTATIONES.
   I. Fingit hìc Mahumetus, revelatum fuisse sibi à Deo, quòd nulla indigebat revelatione. Ipse enim jam destinaverat Meccam ex improviso adoriri, jamque ad hoc quadraginta millia militum in promptu habebat : optimèque sciebat, Meccanos imparatos, & nihil à se mali suspicantes in potestatem suam esse venturos, & vi, metuque coactos, sectam suam esse amplexuros non dubitabat. Neque etiam revelatione indigebat, ut sciret, proximam esse mortem suam ; nam hoc præsentiebat ex veneno à fęmina Judæa sibi in ovis harmo propinato.
   II. Duplici ex capite Mahumeti apparet impietas. Primò, quia in Mense Romadan, jejunio, pietati, ac pœnitentiæ à se destinato, & in quo, vel contra hostes arma ferre nefas erat, patriam, & concives suos proditorium in morem bello injustissimo oppressit, causa prorsùs frivola emendicata, quòd Coraisitæ contribules sui fœdus secum initum infregissent. Sed falsum hoc erat : nam Coraisitæ opem tantummodò tulerant Baharensibus confœderatis suis à Chazaensibus Mahumeto fœdere junctis, bello lacessitis. Cur verò non adjuvarent Coraisitæ socios suos, injustè, ut putabant, à confœderatis cum Mahumeto vexatis, quantumvis ipsi essent cum illo fœdere alligati ? Et nihilominùs statim Coraisitæ miserunt ad Mahumetum Legatum Abusophianum generum ipsius, quippè filiam ejus habebat uxorem, ut apud illum sese purgarent, &, si quid in amicis adjuvandis contra socios ipsius peccassent, quantum opus esset, satisfacerent. Et, quamvis Abusophianus partes suas sedulò expleret primò apud filiam suam Mahumeti uxorem : deindè apud ipsum Mahumetum, & postremò apud omnes Principes, & socios illius : nullus tamen ex his verbo illum dignatus est : immò filia ipsa eum contumeliosè à se rejecit. Quamobrem coactus est ad suos, re prorsùs infecta, redire. Quænam igitur erat causa, cur Mahumetus Patriam, Cives, & Cognatos suos armis invaderet, & opprimeret ? Secundò apparet Mahumeti impietas, quia, cùm se morti proximum agnosceret, non ex revelatione Gabrielis, ut ipse fingit : sed ex vi veneni à se imprudenter hausti, quo paulatim se absumi sentiebat : non tamen abstinuit ab injusta Patriæ suæ invasione, & expugnatione : quod omnes etiam barbari semper exhorruerunt, & execrati sunt. Sed vide superiùs dicta.
    ←|→
    Du Ryer, 1647Context
    X
    LE CHAPITRE DE LA PROTECTION, contenant quatre versets, escrit
    à la Meque.
    AU nom de Dieu clement & misericordieux.
    1
    2
    Un grand nombre de peuple embrasse la loy de Dieu
    1
    lors qu’ils protege les vray-croyans & qu’il leur donne la victoire,
    3
    Exalte sa gloire & luy demande pardon, il est tres-misericordieux.
    ←|→
    Arrivabene, 1547Context
    X
    In nome di Dio misericordioso, e Pio. CAPITOLO XCII.
    2
    Note [original edition] : Di perdonare alli rinegati per forza.
    • [B]
    E QUANDO tu vedrai molta gente ricever la legge di Dio,
    3
    chiedi lor perdono da Dio, perche egli è pio, e dator di perdono.
    ←|→
    Bibliander, 1550Context
    X
    AZOARA CXX.
    In n. etc.
    1
    Cum diuina uindicta liberationeque superueniente,
    2
    multas gentes Dei legem assumere uideris,
    3
    illis ueniam atque misericordiam a Deo postula. Quoniam ipse pius est, ueniaeque largitor.
    Note [original edition] : Vi coactis ad sectam inde parcendum.
     ←|→
     Al-Ǧalālayn, 1465-6Context
     X
     سورة النصر
     1
     «إذا جاء نصر الله» نبيَّه صلى الله عليه وسلم على أعدائه «والفتح» فتح مكة.
     2
     «ورأيت الناس يدخلون في دين الله» أي الإسلام «أفواجا» جماعات بعدما كان يدخل فيه واحد واحد، وذلك بعد فتح مكة جاءه العرب من أقطار الأرض طائعين.
     3
     «فسبح بحمد ربك» أي متلبسا بحمده «واستغفره إنه كان توابا» وكان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، وعلم بها أنه قد أقترب أجله وكان فتح مكة في رمضان سنة ثمان وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة عشر.
     Reset alignment